Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban thường trực ủy ban MTTQ tỉnh và Ban dân tộc giai đoạn 2012 - 2116

Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-MTTQ-BDT ngày 17 tháng 7 năm 2012 về công tác dân tộc giữa Ban thường trực ủy ban MTTQ tỉnh và Ban dân tộc giai đoạn 2012 - 2116 (Tải về tại đây)

Tác giả: 
Nguồn: