Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Tính đến thời điểm 01/4/2019, dân số tỉnh Bắc Kạn là 313.905 người. Trong đó, dân tộc thiểu số có 276.284 người, chiếm 88,02%. Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 35 dân tộc cùng sinh sống, nhưng chiếm tỷ trọng lớn nhất là các dân tộc:Kinh, Tày, Dao, Nùng, Mông, Sán Chay, Hoa, Mường, Sán Dìu, trong đó:

Dân tộc Kinh:37.615 người, chiếm 11,98%

Dân tộc Tày: 165.055 người, chiếm 52,58%;

Dân tộc Dao: 56.067 người, chiếm 17,86%;

Dân tộc Nùng: 28.709 người, chiếm 9,15%;

Dân tộc Mông: 22.608 người, chiếm 7,2%;

Dân tộc Sán Chay: 1.680 người, chiếm 0,54%;

Dân tộc Hoa: 822 người, chiếm 0,26%;

Dân tộc Mường: 541 người, chiếm 0,17%;

Dân tộc Sán Dìu: 335 người, chiếm 0,11%.

Dân tộc khác: 473 người, chiếm 0,15%

Nét đặc trưng của từng dân tộc đã được phác họa rõ nét trong cuốn sách Bức tranh Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, do NXB Giáo dục xuất bản:

 

 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn:  Tổng hợp

Tin bài mới: