Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện kiến nghị tại báo cáo kiểm tra chuyên đề số 582/BC-BDT ngày 21/9/2020 của Ban Dân tộc tỉnh

Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện kiến nghị tại báo cáo kiểm tra chuyên đề số 582/BC-BDT ngày 21/9/2020 của Ban Dân tộc tỉnh. Tải công văn xin ý kiến và Dự thảo văn bản về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: