Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND TỈNH BẮC KẠN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 v/v tăng cường phòng chống dịch COVID 19 trong tình hình mới. Tải văn bản về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: