Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

      Ở mỗi thôn bản, tổ phố đều có người uy tín, với thành phần rất đa dạng: Cán bộ nghỉ hưu, chức sắc, nhân sỹ, trí thức, trưởng thôn, bí thư chi bộ... Những người có uy tín trong cộng đồng dân cư thường được đồng bào tín nhiệm và nhiều người tin tưởng đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tranh thủ, xin ý kiến giải quyết những vấn đề bức xúc của bản thân, gia đình, xã hội. Người có uy tín có khả năng tác động, chi phối, tập hợp quần chúng bằng lời nói, hành động hoặc bằng những quy ước, hương ước của địa phương, dân tộc. Đại đa số người có uy tín có trình độ hoặc hiểu biết về lĩnh vực nào đó, có đạo đức, kinh nghiệm sống phong phú, lòng nhiệt tình và sự gương mẫu tận tâm, đội ngũ những người có uy tín đã trở thành mắt xích quan trọng, là cầu nối giữa nhân dân với cấp uỷ, chính quyền địa phương.

      Trong những năm qua công tác tranh thủ, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín đã được các cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Chính vì vậy, vị trí vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

      Trong lĩnh vực xây dựng Đảng và chính quyền, đoàn thể, người có uy tín thường xuyên cung cấp những thông tin quan trọng, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với chính quyền các cấp, tham gia giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, đồng thời đóng góp tích cực trong việc hoạch định phương hướng, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

      Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, bản thân và gia đình người có uy tín đã gương mẫu thực hiện nhiều mô hình sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, vận động, hướng dẫn nhân dân cách làm ăn, góp phần từng bước ổn định cuộc sống.

      Trên địa bàn vùng đồng bào các dân tộc thiểu số luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định chính trị, được sự vào cuộc của người có uy tín cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào đã đem lại hiệu quả thiết thực, nhờ đó khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, bà con nêu cao tinh thần cảnh giác chống lại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch được giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

      Công tác giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc không chỉ là công việc của các cấp chính quyền mà còn là sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc, trong đó những người có uy tín tại địa phương có một vị trí, vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu  được tầm quan trọng của các giá trị văn hoá và tham gia giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hoá của dân tộc, đặc biệt là đối với lớp trẻ. Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các quy ước, hương ước cộng đồng, nhằm từng bước vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, xoá bỏ các tục lệ lạc hậu, mê tín, dị đoan trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình người có uy tín tiêu biểu đã được các cấp, các ngành khen thưởng.

      Nhận thức được tầm quan trọng về vị trí, vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nay là Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hằng năm Ban Dân tộc tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách, ban hành kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín; đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách với những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

       Từ năm 2014 đến nay Ban Dân tộc tổ chức được 40 lớp tập huấn, cung cấp thông tin cho 2.900 lượt người uy tín tại các huyện, thành phố. Cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức 29 đoàn, 1.229 người uy tín đi tham quan trong và ngoài tỉnh, tặng quà cho 100% người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, thăm hỏi 543 lượt người có uy tín ốm điều trị tại bệnh viện, thăm viếng 108 người có uy tín và thân nhân người có uy tín qua đời, hỗ trợ 72 hộ gia đình người có uy tín gặp thiên tai; trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện 2014-2019, tỉnh đã tặng bằng khen cho 103 người và cấp huyện tặng  giấy khen cho 569 người có uy tín... có thể nói rằng, công tác thực hiện chính sách đối với người có uy tín đã được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ, rộng khắp đến cơ sở đã góp phần động viên, khuyến khích người có uy tín phát huy mọi khả năng trong việc vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh những mặt đạt, công tác phát huy vai trò người có uy tín còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, đó là:

      Một số ít người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa phát huy tốt vị trí, vai trò, chưa thực sự gương mẫu một số lĩnh vực, dẫn đến việc vận động đồng bào, tuyên truyền còn có những hạn chế nhất định.

      Việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan trong việc vận động, tranh thủ người có uy tín đôi lúc thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cung cấp thông tin cho người có uy tín chưa thực hiện thường xuyên và liên tục.

      Ở một số cơ sở chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò của người có uy tín vì vậy trong công tác bình chọn chưa chú trọng về chất lượng, dẫn đến nhiều nơi tuy bầu được người có uy tín nhưng chưa thực sự là người có uy tín tiêu biểu.

      Công tác chỉ đạo triển khai chính sách cho người có uy tín ở một số cơ sở còn lúng túng, chưa chặt chẽ, thiếu thông tin, dẫn đến việc cấp báo, chí, thăm hỏi người uy tín ốm đau đi viện đôi lúc chưa kịp thời.

      Để nâng cao hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín hơn nữa, trong thời gian tới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

      Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất; quán triệt các văn bản hướng dẫn của cấp trên để bầu chọn người có uy tín phải có chất lượng; phương pháp tranh thủ người có uy tín phải linh hoạt dựa trên năng lực thực tế của từng người và điều kiện cụ thể của địa phương, dân tộc.

      Tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tuyên truyền vận động nhân dân phải gắn vào nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương như: Gương mẫu thực hiện phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động  “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

      Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin cần thiết về tình hình thời sự chính trị, kinh tế, xã hội trong, ngoài nước và của địa phương, tình hình âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá chính quyền để nâng cao nhận thức cho người có uy tín.

      Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với người có uy tín; thường xuyên cung cấp thông tin, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương, chính sách mới cho người có uy tín.

      Quan tâm, Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có uy tín, đảm bảo “ Đúng - Đủ - Kịp thời” để động viên, khuyến khích người có uy tín phát huy khả năng vốn có của mình để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả:  Bế Ngọc Thuấn
Nguồn:  Ban Dân tộc

Tin bài mới:


Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021(16/07/2020)

Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025(16/07/2020)

ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN DÂN TỘC KHÓA IV NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(10/07/2020)

Tuyên truyền tại Mô hình điểm thực hiện Đề án 498 của Thủ tướng Chính phủ(30/06/2020)

Thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi(20/06/2020)

Người có uy tín trong đồng bào DTTS thôn Phia Khao, xã Bản Thi gương mẫu trong phát triển kinh tế tại địa bàn đặc biệt khó khăn(14/05/2020)

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020): Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh(11/05/2020)

CHI BỘ BAN DÂN TỘC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI(27/04/2020)

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 CỦA BAN DÂN TỘC BẮC KẠN(01/04/2020)

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.(25/03/2020)