Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao chất lượng của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với các công trình kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình 135

      Trong những năm qua, công tác giám sát đầu tư cộng đồng đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Bắc Kạn triển khai có hiệu quả, hoạt động của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) đã phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát các công trình cơ sở hạ tầng được thực hiện trên địa bàn đã góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình.

      Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã kịp thời củng cố, kiện toàn các thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng khi có các công trình, dự án được đầu tư xây dựng tại địa phương theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 của Chính phủ. Trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã tổ chức bồi dưỡng và tập huấn cho Ban GSĐTCCĐ được 8 lớp, có 640 lượt học viên là Trưởng, Phó ban GSĐTCCĐ tham dự; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn được 04 lớp cho Ban giám sát đầu tư cộng đồng với gần 300 học viên thuộc các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Na Rỳ, Bạch Thông; đồng thời, tổ chức cho các học viên đi giám sát thực tế các công trình làm đường giao thông tại các thôn, tổ. Qua tập huấn các học viên đã được trang bị kiến thức về giám sát việc thi công, xây dựng và sửa chữa các công trình, dự án được đầu tư tại địa phương.

      Thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm2019tổng số dự án được UBND tỉnh Bắc Kạn giao triển khai xây dựng là 104 công trình giao thông, 43 công trình thủy lợi, 01 công trình điện, 21 công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, 04 công trình nước sinh hoạt .v.v... Để phát huy hiệu quả vốn đầu tư trong xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, trong năm 2019, các Ban GSĐTCCĐ ở các xã, phường, thị trấn đã tổ chức giám sát được 366 cuộc. Qua giám sát cho thấy đa số các dự án được đầu tư trên địa bàn các xã, phường, thị trấn đã hạn chế tối đa các tác động của dự án đến môi trường và xâm hại lợi ích cộng đồng, chỉ một số ít dự án do tập kết vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Ban GSĐTCCĐ đã kịp thời phản ánh với đơn vị chịu trách nhiệm thi công để khắc phục; bên cạnh đó vẫn còn một số chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ thông tin và thông báo thời gian bắt đầu thi công công trình để Ban GSĐTCCĐ tổ chức giám sát theo quy định.

Ảnh: Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã Yên Mỹ thực hiện giám sát công trình làm sân nhà họp thôn Khuổi Tạo

      Có thể khẳng định, hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường, thị trấn thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, phần nào hạn chế được những sai phạm trong quá trình triển khai các công trình, dự án, tạo điều kiện để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Việc tuyên truyền, huy động người dân tại nơi triển khai dự án giám sát công trình mà chính họ thụ hưởng đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với quy hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

      Đối với các công trình, dự án tiếp tục được đầu tư tại các địa phương trong thời gian tới, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình 135, để nâng cao chất lượng của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh phối hợp trong công tác hướng dẫn, nâng cao nhận thức, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng, trang bị kiến thức pháp luật cho các thành viên Ban GSĐTCCĐ; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân tích cực tham gia hoạt động giám sát. Đồng thời, có cơ chế tài chính phù hợp cho hoạt động giám sát, đảm bảo điều kiện hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát đầu tư của cộng đồng;tạo điều kiện để Ban GSĐTCCĐ hoạt động theo đúng thẩm quyền quy định trong pháp luật (như chế độ công khai dự án, thông tin, tài liệu liên quan đến dự án...).

Tác giả:  Thu Hiền - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn
Nguồn:  cuốn Bản tin công tác dân tộc