Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiện toàn đội ngũ người có uy tín giai đoạn 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sáp nhập thôn, tổ phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, Ban Dân tộc đã ban hành Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức rà soát, đưa ra và bầu bổ sung, thay thế người có uy tín giai đoạn 2019 - 2023.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy Ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh về nhất trí danh sách hồ sơ rà soát người có uy tín đưa ra và thay thế năm 2019, Ban Dân tộc đã tham mưu  trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 và Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về việc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và kiện toàn danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2023, hiện nay người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kắc Kạn là 1.306 người/1.310 thôn, tổ phố, giảm 101 người so với đầu năm do thực hiện sáp nhập thôn, tổ phố (đầu năm 2019 là 1.407 người).

Trong đó: Huyện Ngân Sơn 141 người, huyện Chợ Mới 156 người, huyện Chợ Đồn 228 người, huyện Pác Nặm 113 người, huyện Ba Bể 183 người, huyện Bạch Thông 147 người, huyện Na Rì 222 người, thành phố Bắc Kạn 116 người.

Đội ngũ người có uy tín thực sự là cầu nối giữa người dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, trong những năm qua bằng kinh nghiệm và uy tín của bản thân, người có uy tín đã tích cực vận động bà con dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh; tham gia các phong trào xây dựng Nông thôn mới, toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa ở khu dân cư; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua,...

Ảnh: Người có uy tín phát biểu đề xuất kiến nghị với các cấp, các ngành tại buổi gặp mặt tại tỉnh

Ảnh: Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đại diện đoàn đại biểu người có uy tín phát biểu tại buổi đến thăm và gặp mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội

Danh sách người có uy tín được phê duyệt là cơ sở để thực hiện các chế độ chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Phổ biến, cung cấp thông tin; cấp phát báo; tập huấn bồi dưỡng kiến thức; hỗ trợ vật chất động viên tinh thần; thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm… theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ./. 

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc