Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

      Chương trình 135 giai đoạn 2016 -2020 toàn tỉnh Bắc Kạn có 60 xã đặc biệt khó khăn và 153 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135, với tổng số vốn ngân sách trung ương cấp là 540.233 triệu đồng (trong đó: đầu tư phát triển 407.369 triệu đồng, vốn sự nghiệp 132.864 triệu đồng); Ngân sách địa phương: 127,61 triệu đồng; Huy động khác: 8.000 triệu đồng (Nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ AiLen cho đầu tư CSHT các xã ĐBKK); Huy động từ nhân dân: 18.611,9 triệu đồng.

      Với nguồn vốn trên các địa phương thuộc diện đầu tư, hỗ trợ thuộc Chương tình 135 trên toàn tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện đầu tư xây dựng được 758 lượt công trình, trong đó: Công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh là 412 công trình; cải tạo, xây mới các công trình thủy lợi nhỏ là 156 công trình; công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất là 06 công trình; trạm chuyển tiếp phát thanh xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng là 105 công trình; công trình  y tế 02 công trình; công trình trường, lớp học (công trình giáo dục) là 46 công trình; công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân là 22 công trình; các công trình hạ tầng khác do cộng đồng đề xuất là 09 công trình; Số công trình duy tu bảo dưỡng là 642 công trình (chưa bao gồm công trình năm 2020), trong đó: Giao thông 327 công trình, Thủy lợi 122 công trình, Điện 05 công trình, Công trình văn hóa 81 công trình, Y tế 02 công trình, Giao dục 62 công trình, Nước sinh hoạt 33 công trình, công trình khác 10 công trình; Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã triển khai thực hiện 474 dự án/mô hình cho các trên 20.000 lượt đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được thụ hưởng. Nội dung hỗ trợ về chăn nuôi, trồng trọt, máy móc thiết bị; Nội dung các dự án/mô hình gồm: chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, trồng trọt... Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực Ban Dân tộc đã tổ chức triển khai thực hiện lấy nhu cầu từ địa phương và tổ chức được 177 lớp, 05 cuộc tham quan, học tập với 9.447 lượt học viên (trong đó: nam là 6.296 lượt người; nữ là 3.151 lượt người); có 357 lượt người là cán bộ công chức các xã; có 4.576 lượt người là cán bộ thôn, người có uy tín; 4.458 lượt người dân bao gồm hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đại diện tổ nhóm...; trên 95% lượt học viên là người dân tộc thiểu số.

      Sau  hơn 04 năm thực hiện Chương trình 135 từ năm 2016 – 2019 toàn tỉnh Bắc Kạn đã có 02 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn đó là xã Bình Văn huyện Chợ Mới và xã Kim Lư huyện Na Rì và có 36/153 thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135. Tỷ lệ hộ nghèo của các xã, thôn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giảm dần qua các năm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, các công trình, giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt tập trung, trường lớp học, nhà văn hóa....được mở mới, nâng cấp, cải tạo đã tạo điều kiện cho người dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế và tưng thu nhập. Thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để chuyển giao khoa học, kỹ thuật và nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở từng bước người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh phát triển kinh tế gia đình...

      Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói chung và Chương trình 135 nói riêng, từ nguồn đầu tư của giai đoạn 2016-2020, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu tiếp tục được xây dựng, góp phần cải thiện rõ rệt điều kiện đi lại, sinh sống, chăm sóc, sức khỏe và học tập của con em đồng bào dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Từ đó, đã góp phần hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa, nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên khá giả, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi của tỉnh. Đồng bào các DTTS ngày càng hứng khởi, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được tăng cường, củng cố.

Tác giả:  Triệu Đình Trung
Nguồn:  Ban Dân tộc