Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021

      Trong những năm qua tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đặc biệt, khi Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" (Đề án 1163) được ban hành, công tác này tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa.

      Trong giai đoạn đầu thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng và duy trì 02 Mô hình điểm tại xã Đổng Xá, huyện Na Rì và xã Yến Dương, huyện Ba Bể. Mỗi mô hình điểm thành lập 01 Nhóm Nòng cốt thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền viên tại cơ sở, trực tiếp tuyên truyền đến từng người dân. Thành phần Nhóm Nòng cốt gồm đại diện Chi ủy Chi bộ, người có uy tín; Trưởng thôn, bản; Trưởng ban Công tác mặt trận và đại diện các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản. Đây là những người có uy tín, có tiếng nói và gắn bó trực tiếp với đời sống nhân dân, nắm rõ nhất tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vì thế cũng được kịp thời chuyển tải tới nhân dân, để nhân dân biết và thực hiện đúng, hiệu quả hơn.

      Hàng năm UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch triển khai Đề án với các nội dung nhiệm vụ cụ thể. Năm 2020 sẽ tập trung thực hiện các nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, phù hợp và hiệu quả như: Tổ chức các hội nghị tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở. Trên cơ sở kiến thức được cung cấp tại hội nghị tập huấn, đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở thực hiện tuyên truyền đến từng người dân. Tổ chức biên soạn và phát hành cuốn Thông tin công tác dân tộc cấp phát cho toàn bộ các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cung cấp những thông tin cơ bản, khái quát, cập nhật về các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, tổ chức các cuộc thi, tiểu phẩm tuyên truyền, đây là một trong các hình thức tuyên truyền hấp dẫn, lôi cuốn và có hiệu quả.

      Với các biện pháp phù hợp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh bước đầu đã phát huy được hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc

Tin bài mới:


Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025(16/07/2020)

ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN DÂN TỘC KHÓA IV NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(10/07/2020)

Tuyên truyền tại Mô hình điểm thực hiện Đề án 498 của Thủ tướng Chính phủ(30/06/2020)

Thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi(20/06/2020)

Người có uy tín trong đồng bào DTTS thôn Phia Khao, xã Bản Thi gương mẫu trong phát triển kinh tế tại địa bàn đặc biệt khó khăn(14/05/2020)

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020): Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh(11/05/2020)

CHI BỘ BAN DÂN TỘC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI(27/04/2020)

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 CỦA BAN DÂN TỘC BẮC KẠN(01/04/2020)

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.(25/03/2020)

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông(16/03/2020)