Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công đoàn Ban Dân tộc phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020

      Sáng ngày 10/02/2020, Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động cơ quan năm 2020. Hội nghị do đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và đồng chí Bế Ngọc Thuấn Chủ tịch Công đoàn chỉ trì điều hành.

      Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức và người lao động năm 2019 và kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2019 của Ban Thanh tra nhân dân và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2021; Báo cáo quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền năm 2019 và Báo cáo công khai tài chính năm 2019; thông qua dự thảo các Quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Chính quyền năm 2020, Quy chế làm việc...

 

Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và đồng chí Bế Ngọc Thuấn Chủ tịch Công đoàn điều hành Hội nghị

      Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, người lao động đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến vào các bản dự thảo và thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp để xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021; tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 -2021 ra mắt Hội nghị

      Đây thực sự là diễn đàn để cán bộ, công chức phát biểu, thảo luận về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách liên quan đến người lao động. Đồng thời, đề xuất những giải pháp trong công tác, trong thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức cuộc họp với các thành viên Ban Thanh tra nhân dân để bầu Trưởng Ban thanh tra nhân dân, đồng thời hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020 -2021 và kế hoạch hoạt động năm 2020./..

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc