Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuyển một số trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

      Ngày 24/8/2020, Thủ tướng Chính Phủ đã ký ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc là 1 trong 7 trường sẽ chuyển về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

 

       Theo đó một trong những phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đó là trong giai đoạn 2021 – 2023 thực hiện chuyển 7 trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao gômg: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Hữu Nghị T78, Trường Hữu Nghị 80, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện Đề án và Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận các trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao về trực thuộc UBDT theo quy định của pháp luật./.

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc