Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân tộc tỉnh họp thống nhất với Bưu điện tỉnh thực hiện cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định 45/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

      Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao Ban Dân tộc là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh.

      Qua 01 năm thực hiện chính sách, trên địa bàn tỉnh đã triển khai cấp phát không thu tiền 18 loại ấn phẩm, báo, tạp chí cho các đối tượng thụ hưởng với số lượng 320.426 tờ báo, tạp chí các loại. Nội dung các ấn phẩm báo, tạp chí đã đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội nhất là chính sách dân tộc, mô hình sản xuất hiệu quả, cũng như phong tục tập quán tốt đẹp, bản sắc văn hóa của từng dân tộc để đối tượng thụ hưởng học tập, vận dụng vào thực tế… qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chính sách vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Địa bàn rộng, địa hình và giao thông đi lại khó khăn nên việc phát báo đến các đối tượng ở thôn chưa kịp thời; số lượng báo, tạp chí cấp tuy nhiều nhưng một số ấn phẩm chưa thực sự phù hợp với bà con nên chưa phát huy hết hiệu quả của công tác tuyên truyền. Việc quản lý, theo dõi cấp phát báo, tạp chí gặp nhiều khó khăn do các ấn phẩm báo chí, tạp chí được cấp phát trực tiếp từ Trung ương thông qua hệ thống Bưu điện để cấp thẳng đến các đối tượng thụ hưởng, trong khi đó Ban Dân tộc tỉnh được giao trách nhiệm tổ chức kiểm traviệc quản lý, khai thác, sử dụng và đánh giá chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp.

   

ẢnhBan Dân tộc tỉnh làm việc với Bưu điện tỉnh

      Để kịp thời tháo gỡ những hạn chế, bất cập trên, Ban Dân tộc đã tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Thị Thu Phương - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị thời gian tới Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh trong việc quản lý, theo dõi số lượng các loại ấn phẩm, báo, tạp chí cấp cho các đối tượng thụ hưởng; đồng thời chỉ đạo hệ thống Bưu điện từ tỉnh đến cơ sở thực hiện cấp phát báo đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng và phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã trong việc quản lý, theo dõi số lượng, đối tượng thụ hưởng, kịp thời báo cáo Ban Dân tộc tỉnh để thống nhất giải pháp triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn toàn tỉnh thời gian tới hiệu quả hơn./.

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc