Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo

( Cập nhật lúc: 30/05/2018  )

Ngày 07/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 275/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

Theo Quyết định, Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo thuộc 29 tỉnh trong giai đoạn 2018-2020 theo 3 nhóm:

Nhóm 1: gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 61 huyện nghèo (Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP). Theo đó, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn nằm trong nhóm 1.

 Nhóm 2: gồm 29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020. Theo đó, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn nằm trong nhóm 2.

Nhóm 3: gồm 8 huyện thuộc 6 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. Theo đó, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nằm trong nhóm 3.

Quyết định hiệu lực từ ngày 07/3/2018.

Chi tiết Quyết định số 275/QĐ-TTg tại đây./. 

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc