Skip Ribbon Commands
Skip to main content


"Ngày 23/10/2019, tại Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chợ Mới. Uỷ ban Dân tộc và Ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tập huấn về Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi..."

Xem tiếp


"Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó nhận thức của người dân trên địa bàn đã có những thay đổi tích cực..."

Xem tiếp


"Ban Dân tộc đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 02 hội nghị tập huấn tại 02 Mô hình điểm thực hiện Đề án tại 02 xã là xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể..."

Xem tiếp


"Từ năm 2011 đến nay, đã thực hiện đầu tư xây dựng mới 53 công trình nước sinh hoạt tập trung, đưa nước hợp vệ sinh về với hàng ngàn người dân đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn"

Xem tiếp


"Trong những năm qua công tác tranh thủ, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín đã được các cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Chính vì vậy, vị trí vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. "

Xem tiếp

12