Skip Ribbon Commands
Skip to main content


"Ngày 17/9/2020, Ban Dân tộc chủ trì, tổ chức hội nghị làm việc với Đoàn công tác khảo sát xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi cho Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban Dân tộc..."

Xem tiếp


"Ngày 10/9/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền..."

Xem tiếp


"Trong giai đoạn 2021 – 2023 thực hiện chuyển 7 trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao gômg: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Hữu Nghị T78, Trường Hữu Nghị 80, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc..."

Xem tiếp


"Trong 02 ngày, từ 08/9-09/9/2020 Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn và UBND huyện Pác Nặm tổ chức hội nghị điểm phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Pác Nặm..."

Xem tiếp


"Từ ngày 19/8 - 28/8/2020, Ban Dân tộc đã tham gia đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 tại 08/08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh"

Xem tiếp


"Để góp phần trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND tỉnh đã có văn bản triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone..."

Xem tiếp


"Ngày 21/7, Vụ tuyên truyền - Uỷ ban dân tộc Trung ương phối hợp với Ban dân tộc tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Ba Bể mở lớp tập huấn về “xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 theo Quyết định số 1163 của Thủ tướng Chính phủ”.

Xem tiếp


"Trong những năm qua, công tác giám sát đầu tư cộng đồng đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Bắc Kạn triển khai có hiệu quả, hoạt động của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) đã phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát các công trình cơ sở hạ tầng được thực hiện trên địa bàn đã góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình..."

Xem tiếp


"Trong những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận, kịp thời chuyển tải nghị quyết, chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc, nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân..."

Xem tiếp

123456