Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin lãnh đạo

1. Bà Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban

Số ĐT: CQ: 0281.3810.789; DĐ:0899.285.868

Nhiệm vụ:  

- Phụ trách chung, là người lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của cơ quan. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về mọi hoạt động của Ban Dân tộc.

- Là chủ tài khoản của cơ quan.

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính.

- Phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác pháp chế.- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các chương trình:

+ Chương trình 135;

+ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS;

+ Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và Miền núi giai đoạn 2017 - 2020 và các nguồn vốn viện trợ được UBND tỉnh phân công.

- Là người phát ngôn của Ban Dân tộc tỉnh.

- Phụ trách các huyện Na Rì, Chợ Mới, Chợ Đồn, Thành phố Bắc Kạn.      

 - Ký ban hành các văn bản của Ban theo thẩm quyền.

- Tham gia sinh hoạt cùng Thanh tra và Văn phòng.

 

 

  

2. Ông Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng ban

Số ĐT: CQ: 02813.811.668; DĐ: 0912 968 284

Email: thuanbn.bdt@backan.gov.vn

Nhiêm vụ:  

- Điều hành các hoạt động của cơ quan khi Trưởng Ban đi vắng hoặc được ủy quyền.

- Là chủ tài khoản ủy quyền của cơ quan.

- Phụ trách các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các chương trình:

+ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025”;

+ Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và Miền núi giai đoạn 2017-2021;

+ Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”;

+ Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ vầ chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2019- 2021;

- Chỉ đạo, phụ trách: công tác tổng hợp báo cáo, cổng thông tin điện tử, chi bộ và các đoàn thể cơ quan.

- Phụ trách việc giúp đỡ xã Yến Dương, huyện Ba Bể trong xây dựng nông thôn mới.

- Ký ban hành và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và pháp luật các văn bản trong lĩnh vực được Trưởng ban giao chỉ đạo, xử lý.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.

- Tham gia sinh hoạt cùng Phòng chính sách tuyên truyền & Kế hoạch tổng hợp.

 

   

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: