Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin lãnh đạo

Bà Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban
Số ĐT: CQ: 0281.3810.789; DĐ:0899.285.868
Nhiệm vụ:  
- Phụ trách chung, là người lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của cơ quan. 
- Là chủ tài khoản của cơ quan. 
- Là người phát ngôn của Ban Dân tộc tỉnh. 
- Phụ trách các lĩnh vực và phòng: 
+ Công tác Tài chính, tài sản; tổ chức - cán bộ; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; 
+ Phụ trách các lĩnh vực thuộc Thanh tra Ban; 
+ Phụ trách các Chương trình 135, Quyết định 2085 và các nguồn vốn viện trợ được UBND tỉnh phân công. 
- Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của UBND tỉnh.  
- Phụ trách các huyện Na Rì, Chợ Mới. 
- Tham gia sinh hoạt cùng Thanh tra Ban.

 

 

 
 Ông Hà Sỹ Thơ, Phó Trưởng ban
Số ĐT: CQ: 0281.3872.023; DĐ: 0912 427 382
Email:  thohs.bdt@backan.gov.vn
 Nhiêm vụ: 

- Thường trực, điều hành mọi hoạt động của cơ quan khi Trưởng Ban đi vắng hoặc được ủy quyền.

- Phụ trách các lĩnh vực thuộc Phòng chính sách dân tộc.

- Phụ trách việc giúp đỡ xã Yến Dương, huyện Ba Bể trong xây dựng nông thôn mới.

- Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Trưởng Ban.

- Phụ trách các huyện Ngân Sơn, Bạch Thông và Thành phố Bắc Kạn.

- Tham gia sinh hoạt cùng Phòng chính sách dân tộc.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công

 

 

 

 Ông Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng ban

Số ĐT: CQ: 02813.811.668; DĐ: 0912 968 284
Email: thuanbn.bdt@backan.gov.vn
Nhiêm vụ:  

- Phụ trách các lĩnh vực và phòng:  

+ Phụ trách các lĩnh vực thuộc Phòng Tuyên truyền và Địa bàn. 

+ Phụ trách một số lĩnh vực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp: Công tác kế hoạch, tổng hợp, báo cáo. 

+ Phụ trách một số lĩnh vực thuộc Văn phòng: Công tác hành chính; Văn thư, lưu trữ; phòng cháy chữa cháy; công tác tổ chức các Hội nghị và đón tiếp các đoàn khách... các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

- Phụ trách các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn. 

- Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Trưởng Ban. 

- Tham gia sinh hoạt cùng Phòng Tuyên truyền và Địa bàn. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công. 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: