Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức tiếp công dân hàng tuần tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh, tổ 4, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Thông tin chi tiết như sau: 

Thời gian

Họ và tên người trực tiếp công dân

Chức vụ

 

Thứ 3

1. Lãnh đạo: Đ/c Chung Thị Biển

Trưởng Ban

2. Cán bộ: Chuyên viên phòng Chính sách dân tộc; Kế hoạch - Tổng hợp; Văn phòng; Thanh tra.

Chuyên viên

 

Thứ 4

1. Lãnh đạo: Đ/c Hà Sỹ Thơ

Phó Ban

2. Cán bộ: Chuyên viên phòng Chính sách dân tộc; Kế hoạch - Tổng hợp; Văn phòng; Thanh tra.

Chuyên viên

 

Thứ 5

1. Lãnh đạo: Đ/c Hoàng Nguyễn Việt

Phó Ban

2. Cán bộ: Chuyên viên phòng Chính sách dân tộc; Kế hoạch - Tổng hợp; Văn phòng; Thanh tra.

Chuyên viên

 

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ

Địa chỉ: Ban Dân tộc Bắc Kạn, tổ 4, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn

Điện thoại: 3.871.210

Email: nguyenthithanhhoang2431989@gmail.com.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: