Skip Ribbon Commands
Skip to main content

418510

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • "Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020"Xem tiếp

  • "Tối ngày 23,24/6/2020, BTV Tỉnh đoàn, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tại 02 điểm: xã Cổ Linh, xã Bằng Thành huyện Pác Nặm..."Xem tiếp

  • "Trong những năm qua nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đã luôn “đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển", góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của huyện, trong đó người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, họ...Xem tiếp

  • "Năm nay đất nước ta trang trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng ta, dân tộc ta mãi ghi sâu công ơn trời biển của Bác. Tên Bác - Hồ Chí Minh luôn gắn với Đảng quang vinh,...Xem tiếp

  • "Ngày 24/4/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Thanh Hoàng vào Đảng..."Xem tiếp

Next
Tin tức - Sự kiện

Tuyên truyền tại Mô hình điểm thực hiện Đề án 498 của Thủ tướng...

"Tối ngày 23,24/6/2020, BTV Tỉnh đoàn, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tại 02 điểm: xã Cổ Linh, xã Bằng Thành huyện Pác Nặm..."

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020): Sáng...

"Năm nay đất nước ta trang trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng ta, dân tộc ta mãi ghi sâu công ơn trời biển của Bác. Tên Bác - Hồ Chí Minh luôn gắn với Đảng quang vinh,...

Tin chuyên ngành

Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2019

"Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020"

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền tại Mô hình điểm “Giảm thiểu tảo hôn và...

"Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó nhận thức của người dân trên địa bàn đã có những thay đổi tích cực..."

Gương người tốt việc tốt

Một tấm gương người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

"Với vai trò là người uy tín trong cộng đồng ông Phùng Đức Vy luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... "